تکلیف وثیقه در صورت فرار متهم-ضبط وثیقه

تکلیف وثیقه در صورت فرار متهم _ ضبط وثیقه

تکلیف وثیقه در صورت فرار متهم چیست و ضبط وثیقه چگونه صورت می گیرد؟

قبل از اینکه به سوال تکلیف وثیقه در صورت فرار متهم چیست؟ پاسخ دهیم، باید بدانید که وثیقه مشتمل بر دو قرار است:

۱_قرار اخذ وقیقه

۲_قرار قبولی وثیقه

قرار وثیقه میتواند وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول و مال غیرمنقول باشد. انتخاب نوع وثیقه با متهم و تعیین مبلغ وثیقه با بازپرس است.

این حق تعیین نوع وثیقه برای متهم با وثیقه گذار  تا پایان اعتبار حق وثیقه پابرجاست. یعنی متهم می تواند وثیقه را تغییر دهد و بازپرس مکلف به تغییر حتی پس از صدور حکم قطعی است.

پس از صدور قرار وثیقه، هم توسط متهم و هم توسط ثالث قابل تودیع است. بازپرس یا قاضی نمی‌تواند از متهم قرار وثیقه را نپذیرد. اگر ثالث وثیقه را تودیع کرد، تمام تکالیف کفیل را دارد.

ارزش وثیقه باید بیشتر از جرمی باشد که دادگاه برای متهم مشخص کرده است؛ به عبارت بهتر مال منقول یا دارایی و یا ما غیر منقول، که نزد دادگاه به امانت گذاشته می شود در واقع همان وثیقه است که باعث آزادی موقت زندانیان می گردد.

وثیقه در لغت به معنی استوار می باشد و نیز آنچه که به آن اعتماد می گردد. در حقیقت وثیقه یک محکم کاری بوده و در مواردی به دادگاه پرداخت می شود که یک فرد زندانی و یا بازداشت شده،  بخواهد به طو موقت از زندان خارج گردد.

متهم با آزاد شدن مشروط،  باید به جمع آوری مدارک  مستدل بپردازد تا بی گناهی خود را ثابت نماید و در صورتی که بازهم محکوم شناخته شود به زندان خواهد رفت.

برای مطالعه بیشتر سند اجاره ای برای زندانی را بخوانید.

 برای موارد دیگری نیز مثل گرفتن وام از بانک نیز وثیقه لازم می باشد.

مبلغی را که وثیقه گذار باید پرداخت کند، متناسب با جرم وی بوده و ممکن است برای جرایم مختلف، مبالغ وثیقه  نیز کمتر یا بیشتر گردد. میزان این مبلغ را بازپرس پرونده  تعیین می نماید. همچنین به موجب ماده 132 قانون آیین دادرسی کیفری، جهت دسترسی به متهم و حضور مجدد و به موقع وی در دادگاه و نیز جلوگیری از فرار یا پنهان شدن وی، قاضی، مکلف خواهد بود پس از تفهیم اتهام، یکی از قرارهای تامین کیفری را صادر نماید.

 

وثیقه چیست؟

 

همانطور که در مقدمه  ی این مقاله عنوان نمودیم انواع دارایی ها شخص از جمله ملک و یا خودرو و دیگر دارایی هایی را که نزد دادگاه به امانت می گذارند، وثیقه نام دارد . وثیقه برای آزادی زندانیان در بند یا افراد بازداشت شده، به مراجع قضایی ارائه می گردد تا فرد زندانی پس از مهلت مقرر ، خود را به دادگاه و مراجع قضایی، معرفی نماید. وثیقه، باعث ایجاد  امنیت شده و افراد متهم، در موعد تعیین شده ، خود را به مراجع قضایی معرفی می نمایند.

البته برای موارد دیگری نیز مثل گرفتن وام نیاز به وثیقه خواهد بود که شخص، به موقع ، دیون خود را بازپرداخت نماید.

 

 

تکلیف وثیقه در صورت فرار متهم

 

سوالی که ذهن همه را به خود درگیر کرده این است که تکلیف وثیقه در صورت فرار متهم چیست؟

برای پاسخ به این سوال باید دانست که ممکن است شخصی که به مرخصی مشروط می رود و موقتا از زندان آزاد می گردد اقدام به فرار کند و یا پنهان شود. به همین دلیل قضات محترم پس از تفهیم اتهام به شخص، قرار وثیقه را صادر می کنند.

 بر طبق این قرار، متهم مکلف است که پس از مهلت تعیین شده، به دادگاه و مراجع قضایی مراجعه نموده و خود را معرفی نماید در غیر این صورت اموالی که توسط وی و یا دیگران، به وثیقه گذاشته شده است جهت جبران خسارت توسط دادگاه ضبط خواهد شد

 

ضبط وثیقه چیست؟

 

طبیعتا وثیقه گذار و یا شخصی که سند و یا دارایی های دیگر را برای آزادی متهم از زندان، نزد دادگاه به امانت گذاشته باشد اگر نتواند متهم  را ظرف مهلت مقرر به دادگاه تحویل دهد و یا اینکه متهم  به هر دلیل غیر موجهی به دادگاه بر نگرشته و فرار کرده یا پنهان شده باشد در آن صورت دادگاه مالی را که تحت عنوان وثیقه در دادگاه به امانت گذاشته شده است، ضبط نموده تا بدین طریق جبران خسارت گرد.

 

شرایط ضبط وثیقه

 

قابل توجه است که ضبط وثیقه شرایط و مقرراتی دارد که در این مجال آنها را برای شما خوانندگان محترم بیان خواهیم نمود.

 ضبط وثیقه شامل موارد زیر می باشد:

-هنگامی که متهم در موعد مقرر و بدون هیچ دلیلی در دادگاه حاضر نشود.

– هنگامی که متهم هیچگونه عذر موجهی برای عدم حضور به موقع در دادگاه نداشته باشد.

-هنگامی که میزان و مقدار وثیقه کمتر از جرم مقرر باشد.

-هنگامی که وصول ضرر و زیان وارد شده به فرد بزه دیده از طریق بیمه امکان پذیر نباشد.

اگر در این مورد اطلاعات کامل و جامع تری می خواهید می توانید با تیم ما مشورت نموده و راهنمایی های لازم را اخذ نمایید.

 

مراحل ضبط وثیقه به شرح زیر می باشد:

 

-در ابتدا بایستی برای متهم ابلاغیه ارسال گردد و یا اینکه وثیقه گذار، متهم را در دادگاه حاضر نماید.

– اگر حداکثر ظرف مدت یک ماه، متهم در دادگاه حضور پیدا نکند.

 البته اگر متهم عذر موجهی برای غیبت در دادگاه داشته باشد طبعا عدم حضور وی بخشیده خواهد شد.

– در مرحله ی  بعد،  وثیقه ی مورد نظر توسط دادستان و دستور وی، به میزان وجه مقرر ضبط خواهد گردید

-در مرحله ی آخر پس از دستور دادستان، جهت ضبط وثیقه، مال و دارایی متهم به مزایده گذاشته شده و نکته ی جالب در اینجاست که خود وثیقه گذار نیز می تواند در این مزایده شرکت نموده و اموالش را به مالکیت مجدد خود در آورد.

 

مهلت تحویل متهم توسط وثیقه گذار

 

برای پاسخ به این سوال بهتر است ماده ی 230 آیین دادرسی کیفری را مطالعه نماییم.

 بر طبق این ماده،  حداکثر ظرف مهلت یک ماه بایستی متهم در دادگاه حضور پیدا کند و اگر شخص دیگری وثیقه را به دادگاه سپرده باشد وظیفه دارد نسبت  به معرفی متهم در موعد مقرر به دادگاه  اقدام نماید؛ البته در این مورد به وثیقه گذار اخطار داده خواهد شد.

 

ضبط وثیقه ی ملکی

 

وثیقه ی ملکی ضبط نخواهدشد مگر اینکه متهم، ظرف مهلت مقرر، در دادگاه حضور به هم نرساند. البته در ابتدا برای متهم یا شخصی که وثیقه گذاشته است ابلاغیه صادر می گردد. اگر متهم بازنگشت در این صورت، دستور ضبط وثیقه توسط دادستان صادر خواهد شد.

 البته متهم یا وثیقه گذار می توانند حداکثر تا ده روز نسبت به اجرای حکم، اعتراض کنند.

با توجه به مطالبی که پیشتر برای شما عنوان نمودیم در صورت فرار متهم، طبعا وثیقه، ضبط خواهد شد و در صندوق دادگستری قرار خواهد گرفت. البته ذکر این نکته لازم است که اگر وثیقه گذار،  فرد دیگری باشد و نتواند متهم را به دادگاه بازگرداند مجرم شناخته شده و تحت بازجویی و محاکمه قرار خواهد گرفت؛ چون ممکن است از روی عمد متهم را فراری داده باشد.

اگر کسی برای آزادی یک زندانی، وثیقه، اجاره دهد و زندانی فرار کند چه مشکلی برای سند و مالک آن به وجود می آید؟

این سوال برای اغلب افراد به وجود می آید که در صورت فرار متهم، برای سند و نیز وثیقه گذار چه اتفاقی می افتد؟

در این حالت اغلب نگاه ها و نیز نگرانی ها به متهم پرونده، معطوف می گردد که آیا باز خواهد گشت و آیا وثیقه به صاحبش برگردانده خواهد شد یا خیر؟

اگر متهم به دادگاه مراجعه ننمود، فرد وثیقه گذار به دادگاه احضار شده و مورد بازجویی قرار می گیرد زیرا ممکن است از عمد ، نقشه ی فرار را کشیده باشد که در آن صورت، مورد محاکمه قرار خواهد گرفت و وثیقه ی او به نفع دادگاه ضبط خواهد شد.

در این رابطه شما خوانندگان گرامی و کسانی که به چنین مشکلاتی گرفتار آمده اند میتوانند جهت راهنمایی و مشاوره و ارائه ی راهنمایی های لازم در این مورد حساس با تیم ما مشاوره نموده و راهکارهای لازم را اخذ نمایند.

 در مورد این موضوع صحبت کردیم که برای متهمین و زندانیان امکان مرخصی موقت از حبس، وجود دارد اما باید برای این کار مال یا دارایی با ارزشی را به وثیقه گذاشته و به عبارت بهتر نزد دادگاه، به امانت گذارند. این وثیقه دریچه ی اطمینانی است که دادگاه به وثیقه گذار دارد با این شرط که متهم پس از طی مدت مرخصی، به زندان باز گردد که اگراین اتفاق نیفتد، وثیقه ی مورد نظر توسط دادگاه  ضبط خواهد شد.

 متهم پس از دریافت ابلاغ از دادگاه موظف است حداکثر، ظرف مدت یک ماه، خود را به مراجع قضایی معرفی نماید مگر اینکه عذر موجهی داشته باشد از جمله بیماری سخت، واگیر دار و مهلک و یا فوت همسر و یا والدین.

 فرد متهم می تواند در طول مرخصی موقت، رضایت شاکی را جلب نموده و یا با انجام کار و حرفه ی گذشته ی خویش، پولی پس انداز کرده و بدهی شاکی را پرداخت نماید. تمام این مراحل در سایت تیم ما توضیح داده شده است.

 

دریافت مشاوره از تیم سندگذار در رابطه با ضبط وثیقه

 

تیم سندگذار در رابطه با رسالت مقدسی که بر عهده گرفته و بر اساس حق محوری،  وظیفه خود می داند که مشکلات حقوقی شهر وندان گرامی را به بهترین نحو پاسخگو بوده و نسبت به رفع آن و نیز مشاوره های مناسب، اقدامات و راهنمایی های لازم را در اختیار شما شهر وندان گرامی قرار دهد.

تیم ما، از محبوب ترین و شناخته ترین تیم های موجود در شهر تهران بوده و تهرانیان عزیز باید خوشحال باشند که برای حل مشکلات حقوقی خود یک تیم قوی را در اختیار خواهند داشت.

آدرس سایت ما را دارید و می توانید با مراجعه به این سایت معتبر، نشانی و شماره تماس تیم ما را پیدا کرده و جهت مشاوره های حقوقی و رفع مشکلاتتان، با این تیم رابطه برقرار کنید.

برای مشاهده وثیقه های موجود در سندگذار، ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

در مورد ضبط وثیقه و مراحل و شرایط آن، کارشناسان و وکلای زبده ی تیم ما خواهند توانست تمامی سوالات و ابهامات شما را برطرف نموده و راه های موفقی پیش پای شما بگذارند.

ضبط وثیقه نیز از مواردی است که نگرانی های موجهی را برای شما مردم محترم ایجاد نموده و مایل هستید در این مورد اطلاعات بیشتری کسب نمایید. البته لازم به ذکر است که وثیقه ی شما بی جهت ضبط نمی گردد و شرایط و مراحل خاصی دارد که پیشتر به آن اشاره کردیم.

ضبط نمودن وثیقه توسط دادگاه یکی از مهم ترین ضمانت های اجرایی است که سبب ایجاد عدالت در جامعه می گردد. البته جای سند و یا اموال شما در صندوق دادگستری محفوظ است و نگرانی از بابت بازگشت ودیعه نخواهید داشت  مگر اینکه متهم به دلایل غیر موجه از بازگشت مجددد به دادگاه خود داری ورزد.

البته اگر دادگاه وثیقه را ضبط نماید در مواردی خاص، متهم حق دارد در این مورد اعتراض نماید ؛ به عنوان مثال اگر مقررات قانونی رعایت نشده باشد یا اگرفرد متهم مدعی شود که در تاریخ مورد نظر به دادگاه مراجعه نموده است. تمام این مقاله و اطلاعات مختصری که در مورد هر تیتر برای شما عزیزان بیان نمودیم به طور کامل توسط تیم وکلا، با دقت و حوصله و مردم داری بالایی که اعضای این تیم دارند برایتان شرح داده خواهد شد.

 رازداری و حفظ اسرار متقاضی نیز یکی از نگرانی های مردم، در مراجعه به دفاتر و مراجع قضایی است. ما این اطمینان را به شما می دهیم که افرادی امانت دار و درست کردار، در تیم ما فعالیت دارند که مشتری مدار بوده و با کمال وظیفه شناسی رازهای شما را مکتوم نگاه خواهند داشت.

6 نظرات

 • محسن

  فوریه 3, 2024 - 9:41 ب.ظ

  سلام. سندی که در دو مرجع قضایی و برای اتهام های مجزا بازداشت شده است. اگر متهم پرونده اول فرار کند تکلیف پرونده دوم چه می شود؟

 • fA

  فوریه 4, 2024 - 1:09 ب.ظ

  سلام..شما وکیل هم دارید؟متهم فرار کرده به کمک نیاز دارم

 • آیلار

  فوریه 4, 2024 - 3:19 ب.ظ

  آیا میتوان حکم جلب متهم را درصورتی که احتمال داشته باشد خود رامعرفی نکند قبل ازضبط وثیقه درخواست کرد؟

 • محمد رستمی

  فوریه 4, 2024 - 11:28 ب.ظ

  بسیار عالی وپرمفهوم

 • اجاره سند آنلاین - اجاره وثیقه آنلاین

  می 22, 2024 - 9:54 ب.ظ

  […] مطالعه بیشتر: تکلیف وثیقه در صورت فرار متهم […]

 • جایگزینی و تعویض سند وثیقه سندگذار

  می 27, 2024 - 2:19 ب.ظ

  […] مطالعه بیشتر: تکلیف وثیقه در صورت فرار متهم […]

پیام بگذارید